TUKADOO

PARTNER OVEREENKOMST

Samenwerken met Tukadoo+

Tukadoo+ B.V. (hierna “Tukadoo”) is een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in Duffelstraat 17, 2860 Sint-Katelijne-Waver en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW-BE 0778.815.176.

Vertegenwoordigd door de heer Christophe Haan in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op jou (de “Partner”) wanneer een samenwerking ontstaat met Tukadoo.

1. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

 1. Deze overeenkomst betreft een bindend voorstel tot samenwerking tussen de Partner en Tukadoo (hierna de “Partnership Agreement” genoemd).
 2. Tukadoo’s activiteiten omvatten het aanbieden van gepersonaliseerde cadeaubonnen met een unieke identificatiecode waarmee aankopen gedaan kunnen worden over een waaier van consumentgerichte ondernemingen (hierna “Tukadoo Vouchers” genoemd). Deze vouchers worden elektronisch opgesteld (en kunnen fysiek verstuurd worden) en geven recht op een aanbod vanwege de Partner, vrij te kiezen door de klant die aankopen doet op basis van de Tukadoo Vouchers (hierna “Klant” genoemd), tegen een bedrag overeenstemmend met de waarde van de Tukadoo Voucher en binnen een bepaalde Geldigheidstermijn. Deze Geldigheidstermijn wordt desgevallend weergegeven in functie van
 • Een vaste einddatum waarvoor alle Tukadoo Vouchers moeten ingeleverd worden bij de Partner;
 • Een combinatie van een vaste begindatum, waarna de bepaalde duurtijd van de Geldigheidstermijn ingaat;
 • Een combinatie van de datum van aankoop van de Tukadoo Vouchers, waarna de bepaalde duurtijd van de Geldigheidstermijn ingaat.

2. PARTNERS

 1. Een kandidaat-Partner die met zijn winkel (fysiek dan wel webshop) wenst toe te treden tot het netwerk van aangesloten winkels van Tukadoo dient zich te registreren bij Tukadoo via deze link. Indien de Partner, na screening door Tukadoo, aan alle in Artikel 2.3 gestelde voorwaarden voldoet, wordt de Partner toegelaten tot het netwerk en wordt zijn account geactiveerd. Tukadoo is gerechtigd om de aanvraag tot registratie te weigeren indien de kandidaat-Partner niet kan aantonen dat de voorwaarden gesteld in artikel 2.3 hieronder zijn voldaan.
 2. De (kandidaat)-Partner is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij doorgeeft bij het registreren van zijn handelszaak.
 3. Om als Partner te kunnen toetreden tot het Tukadoo-netwerk, dient de kandidaat-Partner aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • Op het moment van de aanvraag:
   • Beschikken over een e-mailadres;
   • Beschikken over een IBAN nummer;
   • Beschikken over een ondernemingsnummer;
   • Als aanvrager beschikken over de hoedanigheid van zaakvoerder van de winkel die men wenst te registreren;
   • Beschikken over een winkel waarvan het aanbod verenigbaar is met het doel, de waarden en ideologie van Tukadoo.
  • De algemene voorwaarden voor de deelnemende handelaars aanvaard hebben op het moment van activatie van het account.

 4. Binnen de 5 dagen wordt de handelszaak geactiveerd op de website. Vanaf activatie is de handelszaak opgenomen in het Tukadoo-netwerk en kan de Partner Tukadoo Vouchers aanvaarden, in overeenstemming met dit Partnership Agreement.
 5. Aansluiting tot het Tukadoo-netwerk is gratis en aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Partners kunnen ook kosteloos uit het netwerk stappen (zie hierover meer onder artikel 5. Termijn). Wanneer een Klant in de winkel van de Partner betaalt met een Tukadoo Voucher, zal op de waarde van de bon een commissie worden aangerekend overeenkomstig de bepalingen onder artikel 6. Commissie.
 6. De Partner heeft toegang tot zijn account op de Tukadoo website. Tukadoo behoudt zich het recht voor om bepaalde functionaliteiten van het account niet langer aan te bieden of te ondersteunen.
 7. De Partner is ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van het account. Tukadoo aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van het materiaal dat door de Partner op de website wordt gepubliceerd. De Partner verbindt zich ertoe zijn account enkel voor legale doeleinden te gebruiken en op een manier die het gebruik en genot van de website door een derde partij niet beperkt of verhindert. Meer concreet garandeert hij dat zijn bijdrage zijn eigen originele werk is, dat zijn bijdrage niet lasterlijk is, geen inbreuk maakt op de rechten van derden en niet in strijd is met de wet.

  3. VERPLICHTINGEN TUKADOO


   ADVERTERING
  1. Tukadoo baseert zich bij het ontwerpen en publiceren van advertenties voor goederen en diensten van de Partner waarvoor gebruik kan worden gemaakt van Tukadoo Vouchers, op de specificaties uiteengezet door de Partner. Tukadoo neemt alle redelijke inspanningen om haar beleid inzake promotie voor deze onderneming overeen te doen stemmen met het beleid gevoerd door de Partner zelf. Tukadoo behoudt het recht te beslissen waar en aan welk publiek de advertenties gepubliceerd en/of meegedeeld worden.

  2. GEBRUIK VAN PROMOTIEMATERIAAL
  3. Tukadoo kan de Partner voorzien van materialen ontwikkeld met het doel van marketing, promotie en/of informatie van haar diensten. Indien zij hiertoe besluit, zal Tukadoo aan de Partner een initiële hoeveelheid van deze materialen bezorgen die zij redelijk acht, gebaseerd op factoren omvattend maar niet beperkt tot: het marktaandeel van de Partner op de relevante markt, het geografische gebied waarbinnen de Partner zijn/haar diensten aanbiedt, de omzetcijfers van de Partner met betrekking tot diensten aangeleverd door Tukadoo of gerelateerd aan deze diensten. Tukadoo voorziet in aanvullende hoeveelheden van deze materialen, conform voorafgaand redelijk verzoek door de Partner en afhankelijk van de beschikbaarheid van de materialen. De Partner draagt alle kosten voor het ontwikkelen en produceren van deze bijkomende materialen, tenzij anders overeengekomen met Tukadoo.
  4. Ter uitvoering van deze Partnership Agreement biedt Tukadoo de Partner een gelimiteerde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om deze promotiematerialen aan te wenden binnen het voor de Partner relevante grondgebied.
  5. De Partner kan, binnen de grenzen van deze Partnership Agreement, zelf aanvullende materialen (de “Aanvullende Materialen”) ontwikkelen inzake marketing, promotie of informatie over het gebruik van Tukadoo Vouchers. Al deze materialen, alsook elk ander door de Partner ontwikkeld materiaal ter uitvoering van deze Partnership Agreement, zullen onderworpen moeten worden aan een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van Tukadoo, overeenkomstig de standaarden en minimumvereisten ten opzichte van dergelijk materiaal. De kosten voor het ontwikkelen en produceren van de Aanvullende Materialen kunnen (geheel of gedeeltelijk) gedragen worden door Tukadoo indien dit schriftelijk wordt overeengekomen. Indien geen overeenkomst wordt bereikt, draagt de Partner zelf alle kosten.
  6. Ter uitvoering van deze Partnership Agreement biedt de Partner aan Tukadoo een gelimiteerde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie op deze Aanvullende Materialen. Tukadoo verbindt zich ertoe deze licentie uitsluitend aan te wenden binnen de grenzen en het doel van de Partnership Agreement. Gebruik van deze Aanvullende Materialen in bedrijfsactiviteiten van Tukadoo, ongerelateerd aan deze Partnership Agreement, is onderworpen aan voorafgaande toestemming van de Partner.

   4. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTNER

    UITVOERING NAAR GOEDE TROUW
   1. De Partner erkent dat Tukadoo het behalen van bepaalde service levels verwacht van Partners en dat Tukadoo zich het recht voorbehoudt om het account van de Partner te blokkeren indien de Partner niet aan deze service levels voldoet. De vereiste service levels worden hieronder beschreven.
   2. Meer concreet engageert de Partner zich om, naar beste inzicht en mogelijkheden, Tukadoo en de met Tukadoo samenwerkende rechtspersonen en handelspartners op positieve wijze te vertegenwoordigen. Bij het uitoefenen van zijn activiteiten moet de Partner te goeder trouw instaan voor de rechtmatige belangen en interesses van Tukadoo, door onder andere (maar niet uitsluitend):
    • Op het moment van de aanvraag:
    • Redelijke inspanningen te leveren bij technische problemen in verband met het inwisselen van de Tukadoo Vouchers;
    • Een behandeling aan te bieden aan klanten die aankopen doen op basis van de Tukadoo Vouchers, die minstens van hetzelfde kwalitatieve niveau is als een gemiddelde klant van de Partner te goeder trouw zou mogen verwachten;
    • Onder dezelfde voorwaarden, dezelfde goederen en diensten aan te bieden aan klanten die aankopen doen op basis van de Tukadoo Vouchers als een gemiddelde klant van de partner te goeder trouw zou mogen verwachten;
    • Het onderhouden van faciliteiten die voldoen aan rechtmatige kwalitatieve verwachtingen van het klantenbestand van Tukadoo;
    • Indien dit noodzakelijk blijkt voor Tukadoo, te voldoen aan redelijke instructies gegeven door Tukadoo, in de context van deze Partnership Agreement;
    • Tukadoo schriftelijk op de hoogte te stellen van alle wijzigingen die invloed kunnen uitoefenen op de verdere uitvoering van de Partnership Agreement.
   3. De Partner behoudt alleszins het recht om te bepalen of het gebruik van Tukadoo Vouchers door de Klant gecombineerd kan worden met andere aanbiedingen van de Partner en/of de met de Partner samenwerkende rechtspersonen en handelspartners (hierna “Cumul” genoemd). De Partner brengt Tukadoo per e-mail op de hoogte van elke wijziging in haar toestemming betreffende deze mogelijkheid tot Cumul. Na ontvangstbevestiging van deze kennisgeving begint onmiddellijk een overgangsperiode van drie (3) weken. Gedurende deze overgangsperiode verbindt de Partner zich ertoe de mogelijkheid tot Cumul te behouden onder de voorwaarden en modaliteiten die hiervoor golden op het ogenblik van de kennisgeving.
   4. De Partner is als enige verantwoordelijk voor de levering van het aanbod aan de Klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot de levering of aflevering van het aanbod, de klantenservice, de aftersales en retourneringen. De Partner vrijwaart Tukadoo van alle mogelijke vorderingen tegen Tukadoo betreffende het aanbod. Problemen die voortvloeien uit of verband houden met de levering van het aanbod aan de Klant door de Partner, hebben geen invloed op het recht van Tukadoo om haar Commissie te behouden.
   5. Het is onmogelijk het resterende bedrag van een Voucher in contant geld of in ‘store credit’ terug te krijgen. Het is evenmin mogelijk de volledige Voucher in te ruilen voor contant geld of ‘store credit’.

   6. NIET-CONCURRENTIE

   7. Er is geen niet-concurrentievoorwaarde verbonden aan dit Partnership Agreement.

   5. TERMIJN

   1. Deze Partnership Agreement vangt aan op de datum van inschrijving op de website en wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde duur. Beide partijen hebben de mogelijkheid om de samenwerking stop te zetten, mits naleving van de voorwaarden hieronder uiteengezet.
   2. Het is Tukadoo toegestaan deze Partnership Agreement op eender welk ogenblik schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. Deze opzegging dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven. Gedurende deze opzeggingstermijn verbinden de Partijen zich ertoe om hun verplichtingen te blijven uitvoeren onder de voorwaarden en modaliteiten die hiervoor golden op het ogenblik van de opzegging.
   3. Onverminderd de overige rechten van Tukadoo uit hoofde van deze Partnership Agreement of de wetgeving, is het Tukadoo toegestaan, indien de Partner deze Partnership Agreement wezenlijk of voortdurend schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 4., haar prestaties uit hoofde van de Partnership Agreement op te schorten totdat deze schendingen hersteld zijn.
   4. Tukadoo kan, in afwijking van artikel 5.2, de Partnership Agreement met onmiddellijke ingang ontbinden indien:
    • de andere Partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Partnership Agreement en die inbreuk a) ofwel niet hersteld kan worden, of b) indien herstel wel mogelijk is, de inbreuk niet binnen veertien (14) dagen na schriftelijk verzoek kan worden hersteld;
    • de andere Partij regelingen treft met diens schuldeiser(s), in welke vorm dan ook, betreffende openstaande schulden;
    • een faillissement of schuldsanering van de andere partij wordt uitgesproken of een bewindvoerder wordt aangesteld.
   5. Een Partner kan te allen tijde beslissen om niet langer deel uit te maken van het netwerk, waarbij de stopzetting van de Partnership Agreement onmiddellijk kan ingaan en zonder dat daaraan kosten zijn verbonden.
   6. Een onmiddellijke ontbinding is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende Partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.
   7. Beëindiging van deze Partnership Agreement overeenkomstig de voorwaarden ervan is niet van invloed op de rechten die op het moment van beëindiging door de Partijen zijn verworven of de verplichtingen die op dat moment op hen rusten en zijn niet van invloed op: (a) de geldigheid van Vouchers die reeds vóór beëindiging zijn verkocht; of (b) de verplichtingen van de Partner om het aanbod ten aanzien van de Vouchers te leveren.

   6. COMMISSIE

   1. Tukadoo int bij de verkoop van elke Tukadoo Voucher de overeenkomstige verkoopprijs van de Voucher (hierna de “Voucherprijs”). Indien de Voucher wordt ingewisseld (zoals hierna omschreven) brengt Tukadoo de volgende bedragen op de Voucherprijs in mindering:
    • haar Commissie, berekend als volgt:
    • Bon tot

     Tukadoo %

     €25

     10%

     €45

     9%

     €65

     8%

     €100

     7%

     vanaf €100,01

     5%    • eventuele wettelijk verplichte btw over eerste en tweede punt, waarna zij het resterende bedrag (hierna het “Uitbetalingsbedrag”) aan de Partner uitbetaalt.
   2. Een Partner kan te allen tijde beslissen om niet langer deel uit te maken van het netwerk, waarbij de stopzetting van de Partnership Agreement onmiddellijk kan ingaan en zonder dat daaraan kosten zijn verbonden.
   3. Behoudens gevallen van overmacht, maakt Tukadoo het Uitbetalingsbedrag voor de ingewisselde Vouchers binnen zeven (7) dagen, nadat Tukadoo is medegedeeld dat de Voucher is ingewisseld, aan de Partner over. De uitbetaling zal op het door de Partner opgegeven rekeningnummer worden gestort. Tukadoo maakt voor deze betalingen een factuur op. Onder overmacht moet worden verstaan, elke omstandigheid waarbij Tukadoo onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen tegenover de Partner. Wanneer Tukadoo getroffen wordt door dergelijk geval van overmacht, zal zij de Partner zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de drie (3) werkdagen vanaf de datum waarop Tukadoo kennis krijgt of redelijkerwijze behoord te krijgen van deze gebeurtenis, op de hoogte stellen. Dit zal uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail gebeuren. Ook zal zij haar voornemen om zich op de volgende clausule te beroepen.
   4. Tukadoo levert het bewijs van het bestaan van een situatie van overmacht aan de hand van alle nodige bewijsstukken teneinde een rechter, arbiter of de Partner zelf toe te laten het bestaan en de impact van de gebeurtenis vast te stellen. Indien het bestaan van overmacht vaststaat, geeft dit aanleiding tot een heronderhandeling van de termijn voor het voldoen van het Uitbetalingsbedrag die een termijn van veertien (14) kalenderdagen niet mag overschrijden. Indien de heronderhandelingen niet tot een oplossing leiden, wordt de Uitbetalingstermijn bepaald door een bindende derdenbeslissing: hiertoe wordt een derde door beide partijen schriftelijk aangewezen.
   5. Partijen komen overeen dat een Voucher wordt geacht te zijn ingewisseld wanneer:
    • de Klant de Voucher binnen de Geldigheidstermijn aan de Partner heeft overhandigd;
    • de Partner het aanbod volledig en naar behoren aan de Klant heeft geleverd;
    • de Partner een Voucher- of controlecode van een Voucher aan Tukadoo heeft ingediend en de desbetreffende Klant Tukadoo niet gevraagd heeft om terugbetaling en Tukadoo geen terugbetaling aan deze Klant heeft verricht.
   6. Het is Tukadoo toegestaan eventuele aan de Partner verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die de Partner verschuldigd is aan Tukadoo (of aan een derde, indien deze dat bedrag van Tukadoo vordert of dit naar de redelijke mening van Tukadoo naar alle waarschijnlijkheid zal doen).
   7. Tukadoo heeft het recht een Klant die, naar de redelijke mening van Tukadoo, een geldige klacht heeft over het aanbod, met inbegrip van maar niet beperkt tot de levering daarvan, terug te betalen. Indien Tukadoo de Partner al betaald heeft voor een terugbetaalde Voucher, kan Tukadoo het terugbetaalde bedrag terugvorderen van de Partner.

   7. VERTROUWELIJKHEID

   1. Tukadoo en de Partner bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van de uitvoering van deze Partnership Agreement, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie betekent alle informatie die door een Partij, één van zijn/haar verbonden personen of een van zijn/haar cliënten wordt onthuld aan of ter beschikking gesteld van de wederpartij of één van zijn/haar verbonden personen, ongeacht de vorm of de wijze waarop zij wordt onthuld, waarvan het vertrouwelijke karakter uitdrukkelijk en schriftelijk is aangeduid en/of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.
   2. De Partijen verbinden zich er toe bovenstaande verplichtingen met betrekking tot de vertrouwelijkheidsplicht zoals bepaald in onderhavige Partnership Agreement op te leggen aan alle met haar verbonden personen die tot de vertrouwelijke informatie van de wederpartij toegang krijgen. Onder verbonden personen moet worden verstaan alle interne en externe medewerkers, waaronder inbegrepen de bestuurders, directieleden, werknemers, adviseurs, extern aangestelde partijen en de met de Partij verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen.
   3. De vertrouwelijke informatie zal onmiddellijk, integraal en in oorspronkelijke staat aan de rechthebbende Partij worden teruggegeven op haar eenvoudig schriftelijk verzoek. De verplichting tot teruggave heeft eveneens betrekking op alle fysieke of elektronische kopieën die werden gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
   4. De vertrouwelijke informatie zal onmiddellijk en integraal worden vernietigd op eenvoudig schriftelijk verzoek van de rechthebbende Partij, ongeacht of deze informatie zich bevindt in fysieke of elektronische vorm. De vernietiging dient schriftelijk bevestigd te worden aan de rechthebbende Partij.

   8. INTELLECTUELE EIGENDOM

    INTELLECTUELE RECHTEN VAN TUKADOO
   1. Tukadoo behoudt de exclusieve intellectuele eigendomsrechten op alle materialen die werden ontwikkeld of toegankelijk werden gemaakt door Tukadoo aan de Partner in de context van deze Partnership Agreement, en alle voortbrengselen uit of gebaseerd op deze materialen. De term materialen moet breed worden geïnterpreteerd en omvat alleszins (maar is niet gehouden tot): tekst, notities, artikels, foto’s, videomateriaal, tekeningen en andere grafische ontwerpen, merken en logo’s.
   2. Tukadoo is de exclusieve houder van het geregistreerde merk Tukadoo. Behoudens expliciete toestemming van Tukadoo mag het merk door geen enkele andere onderneming of persoon worden gebruikt.
   3. Buiten de rechten expliciet toegekend onder deze Partnership Agreement, verkrijgt de Partner geen enkel recht of aanspraak ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten van Tukadoo.
   4. De Partner behoort zich te allen tijde bewust te zijn van deze intellectuele eigendomsrechten en zich aldus te onthouden van acties en inbreuken die mogelijkerwijze zouden kunnen leiden tot zijn aansprakelijkheid. De Partner heeft niet het recht om referenties naar de intellectuele eigendomsrechten van Tukadoo te verwijderen, wijzigen of op eender welke manier (geheel of gedeeltelijk) te verbergen.
   5. INTELLECTUELE RECHTEN VAN DE PARTNER
   6. Voor de looptijd van deze Partnership Agreement verleent de Partner Tukadoo een gelimiteerde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de al dan niet geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten van de Partner te gebruiken, alsmede eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden die de Partner aan Tukadoo verleent, met inbegrip van maar niet beperkt tot een redactionele tekst of afbeeldingen. De Partner garandeert dat hij/zij het eigendomsrecht bezit op alle rechten waarop een licentie wordt toegestaan alsmede de bevoegdheid bezit om op deze rechten een licentie toe te staan aan Tukadoo.

   9. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

   1. De rechten en verplichtingen vervat in deze Partnership Agreement zijn op geen enkele wijze vervreemdbaar of overdraagbaar aan een derde partij zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Tukadoo. Het voorgaande geldt zelfs wanneer deze derde partij, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door Change of Control, louter de beslissingsmacht van de Partner kan beperken of de (gehele of gedeeltelijke) controle verwerft over de Partner.
   2. Geen enkele van de licenties toegekend in deze Partnership Agreement is sublicentieerbaar.

   10. DIVERS

   1. Geen enkele van de licenties toegekend in deze Partnership Agreement is sublicentieerbaar.
   2. Partner erkent dat, door het registreren van zijn handelszaak en het accepteren van deze Partnership Agreement, Tukadoo toegang krijgt tot bepaalde persoonsgegevens. Voor meer informatie omtrent deze gegevensverwerking wordt verwezen naar onze Privacyverklaring
   3. Deze Partnership Agreement wordt beheerst door het Belgisch recht.
   4. Deze Partnership Agreement heeft nooit tot gevolg dat een joint venture, partnerschap- of franchiserelatie tussen de Partijen wordt tot stand gebracht. Geen van de Partijen is bevoegd de andere Partij zonder haar schriftelijke toestemming te binden of verplichten op welke wijze dan ook.
   5. Partijen zullen eventuele geschillen aangaande de uitvoering of interpretaties van de Partnership Agreement minnelijk trachten te regelen. Partijen zullen hierbij streven naar een redelijke interpretatie van de bepalingen van de Partnership Agreement.
   6. Wanneer een geschil ontstaat m.b.t. de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Partnership Agreement zal deze zo veel mogelijk worden opgelost via minnelijke schikking of arbitrage. De Partijen zullen de arbitrage laten voeren door één arbitragerechter aangeduid krachtens het Procedure-Reglement van CEPINA en overeenkomstig de procedure vastgelegd in dit Procedure-Reglement.
   7. Indien binnen een redelijke termijn geen oplossing wordt gevonden, zijn uitsluitend de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar Tukadoo haar hoofdzetel heeft, bevoegd om in het geschil uitspraak te doen.
   8. Deze Partnership Agreement omvat de volledige overeenkomst en overeenstemming tussen beide Partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangt alle vorige overeenkomsten of afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot hetzelfde onderwerp die nog steeds van kracht zijn tussen de Partijen. Elke aanpassing aan deze overeenkomst, zowel als uitbreidingen of weglatingen, kunnen enkel middels een geschrift en de wederzijdse toestemming van de Partijen.
   9. De nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze Partnership Agreement brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele Partnership Agreement met zich mee. Partijen stellen in voorkomend geval een nieuwe bepaling of bepalingen vast, die zoveel als rechtens mogelijk is met de bedoeling van de oorspronkelijke Partnership Agreement overeenstemt.
   10. Tukadoo is ten allen tijde gerechtigd om de bepalingen van deze Partnership Agreement te wijzigen. In dergelijk geval informeert Tukadoo de Partners minstens vijftien (15) kalenderdagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen teneinde de Partners toe te laten zich hiermee vertrouwd te maken. Gedurende deze termijn kan de Partner zijn Account als gevolg van de (voorgestelde) wijzigingen beëindigen. De wijzigingen worden niet eerder van kracht dan na het verstrijken van bovengenoemde termijn. De gewijzigde Partnership Agreement zal op de website gepubliceerd worden. Indien een Partner na kennisgeving van de gewijzigde bepalingen deel blijft van het Tukadoo-netwerk, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde bepalingen van de Partnership Agreement. De opzeggingsstermijn van 15 dagen geldt niet als Tukadoo de bepalingen wijzigt op basis van een wettelijke verplichting. De gewijzigde voorwaarden zijn in dat geval onmiddellijk na kennisgeving en publicatie van kracht.