Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

www.tukadoo.be

Laatste gewijzigd op: 1 juni 2023


VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Definities

i. ‘Verkoopsvoorwaarden’: deze Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen U en Ons bij de aankoop van Producten;

ii. ‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij Wij Ons ertoe verbinden om de Producten aan U te verstrekken mits voldaan is aan de Verkoopsvoorwaarden;

iii. ‘Consument’: een consument in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

iv. ‘Professionele Klant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met Ons sluit en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

v. ‘Product’: de Tukadoo-bonnen die te koop aangeboden worden op Onze Website, meer specifiek: de persoonlijke cadeaubon, uitgegeven door Tukadoo+ waarbij de waarde naar keuze wordt bepaald en die gebruikt kan worden in alle deelnemende winkels, zoals op de website www.tukadoo.be gemeld;

vi. ‘Wij/We/Ons/Onze’: de onderneming zoals vermeld in artikel twee van deze Verkoopsvoorwaarden;

vii. ‘U/Uw’: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten;

viii. ‘Partij/Partijen’: U en/of Wij;

ix. ‘Website’: www.tukadoo.be

2. Onze identificatie

Wie zijn wij:

Tukadoo+

Duffelstraat 17

2860 Sint-Katelijne-Waver

0778.815.176

Contact:

Telefoonnummer: 015/25.00.61

E-mailadres: info@tukadoo.be

3. Toepassing

3.1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van Onze Producten. Bij het plaatsen van een bestelling dient U deze Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Deze Verkoopsvoorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Ons zijn aanvaard, worden Uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Deze Verkoopsvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die U op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

3.2. Wij houden Ons het recht voor om deze Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Verkoopsvoorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de Overeenkomst, van toepassing tussen U en Ons.

4. Aanbod en aanvaarding

4.1. Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten en illustraties van de Producten zo accuraat mogelijk te maken, in zover de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. Dit kan echter geen grond zijn voor het inroepen van de niet-conformiteit van de levering.

4.2. Ieder aanbod op Onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van Ons.

4.3. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

4.4. Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in Onze prijzen of voorwaarden.

4.5. Uw aanvaarding van Ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op Onze Website. Deze aankoop is bindend. Wij zullen zo spoedig mogelijk een bevestiging van het order versturen naar het door U opgegeven e-mailadres.

4.6. Voor Professionele Klanten is er ook de mogelijkheid om een bestelling te doen via e-mail. De modaliteiten van de afhandeling van dergelijke bestellingen zullen in dat geval via e-mail verder worden gecommuniceerd.

4.7. Het is Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die U aan Ons verstrekt, correct zijn. Indien er toch fouten in zouden staan, dan vragen Wij U om Ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen of indien mogelijk, de fouten zelf recht te zetten.

4.8. Wij behouden Ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door U. U hebt geen recht op enige vorm van schadevergoeding ten gevolge van de weigering.

4.9. Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover We beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

4.10. De Overeenkomst komt pas tot stand van zodra Wij U een bevestiging sturen van Uw bestelling op het door U opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging zal de informatie bevatten over de door U bestelde Producten, waaronder ook Uw ordernummer.

4.11. Facturen worden enkel per aanvraag en mits bezorging van Uw bedrijfsgegevens uitgekeerd aan Professionele Klanten. De factuur wordt kosteloos per e-mail bezorgd. Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

5. Onze prijzen

5.1. De prijzen van Onze Producten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals die woordelijk worden omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief btw en eventuele andere door U te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.

5.2. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Hierbij dient steeds het ordernummer, alsook alle nuttige inlichtingen worden vermeld. Wanneer verkeerde inlichtingen worden verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Ons, mogen deze kosten in rekening worden gebracht. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

5.3. We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar We verplichten Ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van Uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan U worden aangerekend.

6. Betaling

6.1. Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat U de bestelling plaatst. Voor de betaling van Onze Producten aanvaarden Wij de volgende betaalmethoden: bancontact, VISA, Mastercard, IDEAL.

6.2. Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van Uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

6.3. Voor de afhandeling van de betalingen maken Wij gebruik van het externe betalingsplatform van Mollie De gepaste beveiligingsmaatregelen worden voorzien. Op deze betalingen zijn de Verkoopsvoorwaarden van Mollie van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

6.4. Wij stellen Onze leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door U verschuldigde bedragen. Wij behouden steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

7. Levering

7.1. Een bon kan op volgende wijzen worden afgeleverd, naargelang de gekozen formule:

• Via e-mail: PDF (Digitale Tukadoo via e-mail);

• Per post: papieren bon (Tukadoo Card in enveloppe) of bon met geschenkverpakking (Tukadoo in Pakje).

7.2. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Indien een bon digitaal afgeleverd wordt onder de vorm van een PDF, is de levering direct. Indien deze fysiek wordt toegestuurd, doen Wij alle redelijke inspanningen om levering binnen de drie à vijf werkdagen te bewerkstelligen. In geval van een afwijkende leveringstermijn zal dit steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging aan U gecommuniceerd worden.

7.3. Het is Uw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in Uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door U aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan U zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs Uw kant of door een tekortkoming van de door U aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor Uw rekening.

7.4. Wij doen voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, zoals Bpost. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

7.5. Wanneer Wij er niet in slagen om de Producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de vijftien (15) werkdagen te laten leveren, dan verzoekt U de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer We niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft U het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen We spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

7.6. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk na melding hiervan een nieuwe bon toegestuurd. De oude bon zal geblokkeerd worden. Bij deze nieuwe verzending zullen U geen extra kosten aangerekend worden. Indien U de oude bon toch nog ontvangt, zal U deze niet meer kunnen gebruiken indien reeds een nieuwe bon werd opgestuurd. Enkel de nieuwe bon zal nog gebruikt kunnen worden. Indien U een onbruikbare bon ontvangt, zullen Wij binnen de vijf (5) werkdagen na melding hiervan, U een nieuwe bon toesturen. De oude bon zal geblokkeerd worden. Bij deze nieuwe verzending zullen eveneens geen extra kosten worden aangerekend.

7.7. Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten Onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op U over van zodra U (of een door U aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken U er evenwel op attent dat hoewel U het Product na volledige betaling in eigendom houdt, U niet Onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in clausule 13 (Intellectuele eigendom) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij Ons of bij Onze licentiegevers berusten.

8. Tukadoo-bon

8.1. De door Ons uitgegeven Tukadoo-bon heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Op de Tukadoo-bon vindt U de vervaldatum terug. De geldigheidsduur kan met 1 jaar verlengd worden, op voorwaarde dat de verlenging is uitgevoerd voor het verstrijken van de einddatum van de initiële geldigheidsduur van 2 jaar.

8.2. Deze bon kan noch omgeruild worden, noch in waarde worden uitbetaald.

8.3. U verbindt zich ertoe de Producten op Onze Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

8.4. U kan de Tukadoo-bon gebruiken in de deelnemende winkels, zoals op Onze Website vermeld. Indien een partner om één of andere reden niet meer deel uitmaakt van Onze lijst, kunnen Wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De winkelier behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Tukadoo-bon te weigeren tijdens bepaalde acties of de soldenperiode.

9. Herroepingsrecht

9.1. De bepalingen omtrent het herroepingsrecht zijn niet van toepassing op Professionele Klanten, enkel op aankopen door Consumenten. Op basis van het herroepingsrecht kan U binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop.

9.2. U heeft echter geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:

        o De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht). Hieronder vallen de Tukadoo-bonnen.

10. Garantie

10.1. Als Consument beschikt U over een wettelijke garantie van twee jaar. U kan van dit recht gebruik maken indien het gekochte Product niet overeenkomt met het gevraagde goed. U kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan U kennis had op het ogenblik van de verkoop.

11. Aansprakelijkheid

11.1. In de mate dat dit toegelaten is, kunnen Wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn Wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van Onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door Onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

11.2. U en/of de begunstigde van de Tukadoo-bon kan/kunnen Ons niet aansprakelijk stellen voor tekortkomingen en/of fouten begaan door de dienstverlener in de uitvoering. Dit geldt voor lichte, zware en opzettelijke fout. Wij staan ook niet in voor aanspraken dewelke U/begunstigden zouden kunnen laten gelden op basis van artikel 1382 e.v. van het oude Burgerlijke Wetboek ten aanzien van de dienstverlener.

11.3. Niets in deze Verkoopsvoorwaarden beoogt Uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Verkoopsvoorwaarden bedoeld om Onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid (inclusief die van Onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

11.4. Indien Wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat U heeft betaald voor de aangekochte Producten.

12. Bescherming van persoonsgegevens

12.1. De door U opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van Uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan Uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met Onze Privacyverklaring.

13. Intellectuele eigendom

13.1. Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van Onze Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten blijven bij Ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

13.2. De inhoud van de Website is Onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van Ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken.

14. Overmacht

14.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van Onze verplichtingen onder deze Verkoopsvoorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van Onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten Onze wil.

14.2. In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen Wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van de Producten die door U werden betaald en niet werden geleverd).

15. Algemeen

15.1. Indien een bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Verkoopsvoorwaarden.

15.2. Het feit dat Wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van Onze rechten en verhindert Ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

15.3. Deze Verkoopsvoorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

15.4. De Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen U en Ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen U en Ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1. Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

16.2. U kan als Consument een geschil over deze Verkoopsvoorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt U op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

16.3. Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Verkoopsvoorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar Onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.