Algemene voorwaardenOLD

1. Over definities en de toepassing van deze voorwaarden.

De website www.tukadoo.com is een initiatief van:

Tukadoo

Pelgrimsweg 28
1785 Merchtem
BE 0810.738.668

E-mail: info@tukadoo.com
Telefoon:  052/57.88.33

Hierna ook “Wij”, “Ons” genoemd.

Overige begrippen in deze Verkoopsvoorwaarden dienen als volgt worden verstaan;

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met TUKADOO in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de Producten op TUKADOO niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Hierna ook ‘U’, ‘Uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Hierna ook “Partij”, “Partijen” genoemd.

Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze Verkoopovereenkomst vormen.

‘Tukadoo-bon’ : Blanco cadeaubon, uitgegeven door TUKADOO waarbij de waarde naar keuze wordt bepaald en die gebruikt kan worden in alle deelnemende winkels, zoals op de website www.tukadoo.com  gemeld.

Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, zoals de Tukadoo-bon

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen TUKADOO en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

TUKADOO behoudt zich het recht voor om de verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande orders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

De tukadoo-bon die door TUKADOO aangeboden wordt, wordt zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven op www.tukadoo.com.

Ieder aanbod op Onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van TUKADOO.

Indien de Koper een tukadoo-bon wenst aan te schaffen, dient hij hiervoor een aankoop te plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper, zodra Wij de bestelling in goede orde hebben ontvangen. TUKADOO zal zo spoedig mogelijk na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact, waarbij Uw ordernummer wordt meegedeeld, geschiedt via e-mail naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.

Bestellingen kunnen ook telefonisch worden doorgegeven op +32(0)52 57 88 33. Kort na bestelling ontvangt de Koper een schriftelijke bevestiging met het ordernummer per post, faxbericht of e-mail.  Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van deze Overeenkomst.

Indien de bestelling niet kan worden uitgevoerd, zal TUKADOO de Koper hierover inlichten. Indien TUKADOO het productorder weigert, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding ten gevolge van de weigering.  

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. TUKADOO kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.  Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Onze prijzen.

Alle prijzen worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cfr. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van Onze online bestelmethode of worden telefonisch meegedeeld.

De Koper is de prijs verschuldigd die TUKADOO in haar bevestiging conform artikel 2 van deze verkoopsvoorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van deze Overeenkomst door TUKADOO worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Hierbij dient steeds het ordernummer, alsook alle nuttige inlichtingen worden vermeld. Wanneer verkeerde inlichtingen worden verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor TUKADOO, mogen deze kosten in rekening worden gebracht. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

TUKADOO behoudt zich het recht om de prijzen, zijnde kosten van levering en bijkomende kosten, op elk moment te wijzigen, maar Wij garanderen de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van Uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel onmiddellijk worden toegepast en aan de Koper worden aangerekend. TUKADOO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk)fouten in zijn prijzen of voorwaarden.

Facturen worden enkel per aanvraag en mits bezorging van Uw bedrijfsgegevens uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). De factuur wordt kosteloos per mail bezorgd. Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

4. Betalingsvoorwaarden.

Elke betaling wordt in beginsel onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Bestellingen, zowel door consumenten als door bedrijven, dienen vooraf betaald te worden en worden geleverd na ontvangst van Uw betaling.  Wij accepteren volgende betaalmethoden:

 • bancontact
 • VISA

TUKADOO neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van Uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Het beveiligde systeem van EUROPABANK staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. Alle informatie die wordt verstuurd over het internet tijdens het aankoopproces wordt versleuteld via de SSL coderingstechnologie, zijnde de internationale standaard voor veilige transacties via het internet. Persoonlijke gegevens die via deze weg worden uitgewisseld, worden onleesbaar gemaakt en zijn bijgevolg onbruikbaar voor derden. Om de volstrekte veiligheid van Uw kredietgegevens te waarborgen, worden deze gegevens niet opgeslagen.

De Koper kan een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een bankoverschrijving. De Koper heeft een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen na orderbevestiging.

TUKADOO

Pelgrimsweg 28
1785 Merchtem
BE09 6719 2313 7957
 

TUKADOO stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. TUKADOO behoudt steeds de eigendom van alle bestelde tukadoo-bonnen tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze Overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Hoe wordt mijn product geleverd?

Een bon kan op volgende wijzen worden afgeleverd:

 • Via e-mail: PDF (via e-mail)
 • Per post: papieren bon (in enveloppe)
 • Per post: bon met cadeauverpakking (Tukadoosje)

Indien gekozen wordt voor een fysieke bon die opgestuurd moet worden, draagt de Koper de verzendkosten. De verzendkosten worden meegedeeld voor de bevestiging van de bestelling. Deze verzendkosten kunnen verschillen per bestelling. Wanneer de bon per e-mail in PDF wordt verstuurd, wordt geen verzendkost aangerekend.

Tukadoo verwerkt iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Indien een bon digitaal afgeleverd wordt onder de vorm van een PDF, is de levering direct. Indien ze fysiek wordt toegestuurd, verbindt TUKADOO zich er toe om levering binnen de twee (2) werkdagen te bewerkstelligen. In geval van een afwijkende leveringstermijn zal dit steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd worden aan de Koper. De Koper kan deze Overeenkomst slechts beëindigen indien TUKADOO er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal TUKADOO spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van deze Overeenkomst alle betaalde bedragen terugbetalen. Overschrijding van de levertermijn doet geen recht op enig andere (schade)vergoeding ontstaan.

TUKADOO doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen:

 • LEVERANCIER (vb Bpost)

Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. TUKADOO neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Noch neemt TUKADOO de verantwoordelijkheid voor beschadiging van de bestelling door de verzending.

Indien de Koper de bestelling niet ontvangen heeft vijf (5) werkdagen na de verwachte leveringsdatum, moet de Koper contact opnemen met TUKADOO. De koper dient onmiddellijk het niet ontvangen van de bon te melden via de website van TUKADOO waarna een nieuwe bon zal worden opgestuurd.

Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk na melding hiervan een nieuwe bon toegestuurd. De oude bon zal geblokkeerd worden. Bij deze nieuwe verzending zullen geen extra kosten aan de Koper aangerekend worden. Indien de Koper de oude bon toch nog ontvangt, zal de Koper deze niet meer kunnen gebruiken indien reeds een nieuwe bon werd opgestuurd. Enkel de nieuwe bon zal nog gebruikt kunnen worden.

Indien de Koper een onbruikbare bon ontvangt, zal TUKADOO binnen de vijf (5) werkdagen na melding hiervan, een nieuwe bon toesturen. De oude bon zal geblokkeerd worden. Bij deze nieuwe verzending zullen geen extra kosten aan de Koper worden aangerekend.

6. geldigheidsduur tukadoo-bon

De tukadoo-bon, uitgegeven door TUKADOO, heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Op de achterzijde van de tukadoo-bon vindt U tevens de vervaldatum terug.

Deze bon kan noch omgeruild worden, noch in waarde worden uitbetaald.

U kan de tukadoo-bon gebruiken in de deelnemende winkels, zoals op Onze website vermeld. Indien een partner om één of andere reden niet meer deel uitmaakt van onze lijst, kan TUKADOO hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De winkelier behoudt zich het recht voor om het gebruik van de tukadoo-bon te weigeren tijdens bepaalde acties of de soldenperiode.

7. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Dit is alleen van toepassing op website orders (e-commerce). Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. TUKADOO hoort uiteraard wel graag Uw feedback zodat Wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal TUKADOO de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. TUKADOO betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan TUKADOO meedelen. Hierbij dient steeds Uw ordernummer worden vermeld. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

 • Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

 • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument;

Vervolgens moet de Consument spoedig het desbetreffende product terug sturen naar TUKADOO, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending van de tukadoo-bon, in dezelfde staat waarin U deze hebt ontvangen, gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico’s van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft TUKADOO het recht om de terugbetaling op te schorten.

TUKADOO behoudt zich het recht voor om geretrourneerde tukadoo-bonnen voor een gedeelte niet terug te betalen wanneer de verpakking geopend of beschadigd werd. Bij ontvangst van de retour doen Wij een controle of de tukadoo-bon niet reeds gebruikt werd. Wanneer de tukadoo-bon gebruikt blijkt te zijn, wordt de terugbetaling geweigerd.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. TUKADOO verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op zakelijke klanten, enkel op particuliere aankopen.

8. Overmacht

Indien TUKADOO door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere Partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is TUKADOO niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere Partij na te komen en wordt deze Overeenkomst als ontbonden beschouwd. De Koper kan hierbij op generlei wijze aanspraak maken op enige (schade)vergoeding.

9. Aansprakelijkheid

TUKADOO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in de ruimste zin, tenzij deze schade werd veroorzaakt door gebruikelijk lichte fout, zware fout of opzet van TUKADOO.

In geen geval kan TUKADOO aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die zou voortvloeien uit de beslissing tot weigering van het order. 

Voor misvatttingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen of mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen U en TUKADOO, is TUKADOO niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake zou zijn van gebruikelijk lichte fout, zware fout of opzet van TUKADOO. 

De Koper en/of de begunstigde van de tukadoo-bon kan TUKADOO niet aansprakelijk stellen  voor tekortkomingen en/of fouten begaan door de dienstverlener in de uitvoering. Dit geldt voor lichte, zware en opzettelijke fout.  TUKADOO staat ook niet in voor aanspraken dewelke Kopers/begunstigden zouden kunnen laten gelden op basis van artikel 1382 e.v. van het Burgerlijke Wetboek ten aanzien van de dienstverlener.

10. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Producten en handelsnamen blijven behouden bij TUKADOO. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

TUKADOO is exclusief eigenaar of licentiehouder van concept, structuur, lay-out en design van de website van TUKADOO. U dient de schriftelijke goedkeuring van TUKADOO te verkrijgen alvorens de website van TUKADOO of delen ervan te gebruiken voor toepassingen of doeleinden onbekend aan TUKADOO.

11. Verwerking persoonsgegevens

De door U opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via onze website.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van TUKADOO, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar TUKADOO haar zetel heeft, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.

© 2016 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.