Privacy

Privacyverklaring

www.tukadoo.be

Laatste gewijzigd op: 1 juni 2023

1. Inleiding

1.1 Algemeen

De website www.tukadoo.be (hierna: de “Website”), het platform voor geregistreerde handelszaken (hierna: het “Platform”) en de webshop op onze Website voor het aankopen van Tukadoo cadeaubonnen (hierna: de “Webshop”), worden aangeboden door Tukadoo+ BV (hierna “wij” en “ons”). Iedere persoon die onze Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”), eenieder (handelaar) die gebruik maakt van ons Platform (hierna: “Geregistreerde Handelaar”), alsook eenieder die een Tukadoo cadeaubon koopt op de Webshop (hierna: “Klant”), geeft bijna onvermijdelijke bepaalde persoonsgegevens vrij.

Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker, de Geregistreerde Handelaar en de Klant wordt in deze privacyverklaring ook gezamenlijk verwezen met “u/uw”.

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze privacyverklaring wordt u op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die wij kunnen doorvoeren met uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die plaatsvindt via onze Website, ons Platform en via de Webshop, met andere woorden, wanneer wij het doel (het “waarom”) en de middelen (het “hoe”) voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt.

1.2 Wat zijn persoonsgegevens ?

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als "alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd". Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

1.3 Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze Website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren u deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens

Onze Website, ons Platform en onze Webshop worden aangeboden en beheerd door Tukadoo+ BV. Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0778.815.176 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Duffelstraat 17, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;

(b) via het contactformulier op onze Website;

(c) telefonisch, op 015/25.00.61; of

(d) per e-mail, met gebruikmaking van info@tukadoo.be.

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1 Informatieverwerking

Afhankelijk van de hoedanigheid waarin u onze Website, het Platform of de Webshop bezoekt of gebruikt, kunnen wij volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken.


Categorie van betrokkene

Categorieën van persoonsgegevens

Verwerkingsdoeleinden

Rechtsgrond

Bewaartermijn(*)

Bezoeker

Geregistreerde Handelaaar

Klant

Technische gegevens:

 • IP-adres;
 • geografische locatie;
 • browsertype en -versie;
 • besturingssysteem;
 • verwijzingsbron;
 • duur van uw bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik van de service.

De bron van de technische gegevens is het gebruik van niet-noodzakelijke cookies.

De technische gegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren/verbeteren van het gebruik van de Website of het Platform.

 • Toestemming

Zie de Cookie Verklaring op deze Website.

De bron van de technische zijn het gebruik van noodzakelijke cookies.

 • Onze legitieme belangen, zodat de Website/ het Platform technisch goed functioneert in overeenstemming met betrekking tot noodzakelijke cookies zoals bedoeld in onze Cookie Verklaring.

Geregistreerde Handelaar

Gegevens handelszaak-partner

Vestigingsgegevens:

 • Naam handelszaak;
 • Type vestiging (fysieke vestiging of webshop);
 • Hoofdcategorie van producten die de handelszaak verkoopt;
 • Website handelszaak;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Of klanten meerdere Tukadoo’s gebruiken per aankoop of slechts 1 Tukadoo kunnen gebruiken per aankoop.

Facturatiegegevens:

 • Firmanaam;
 • Naam contactpersoon;
 • BTW-nummer;
 • Ondernemingsnummer;
 • Facturatieadres;
 • IBAN nummer;
 • BIC nummer;
 • Eventuele extra informatie die u opgeeft in het opmerkingen luik op de Website.

De bron van deze gegevens is de informatie die u opgeeft bij de inschrijving op onze Website van uw handelszaak om onze partner te worden.

Deze gegevens kunnen worden verwerkt ter uitvoering van een contract tussen u en ons.

 • Uitvoering van een contract tussen u en ons
 • Op uw verzoek, het nemen van stappen om een dergelijke contract aan te gaan.

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens nog voor zeven jaar bewaard om aan de wettelijke verplichting te voldoen (fiscale verplichting).

Geregistreerde Handelaar

Klant

Accountgegevens

 • Inloggegevens, namelijk gebruikersnaam en (gepseudonimiseerd) wachtwoord.

(Voor de Klant is dit van toepassing wanneer de Klant ervoor kiest om zich te registreren met het oog op eventuele toekomstige aankopen.)

De bron van de accountgegevens is de informatie die u opgeeft bij de creatie van uw account.

De accountgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze Website of ons Platform en diensten mogelijk te maken en te controleren.

 • Uitvoering van een contract tussen u en ons.
 • Op uw verzoek, het nemen van stappen om een dergelijke contract aan te gaan.

De gegevens worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar na de laatste login.

Bezoeker

Geregistreerde Handelaar

Klant

Communicatie-gegevens

Via het contactformulier op onze Website is dit:

 • Je opgegeven hoedanigheid als “handelaar”, “koper” of “bezitter van een Tukadoo”;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Alle bijkomende informatie die je ons verstrekt in het bericht.

De bron van de communicatie-gegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons contact opneemt, zoals via ons contactformulier of livechat op de Website, via ons e-mailadres of telefoonnummer.

De communicatie-gegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met u en het bijhouden van gegevens.

 • Ons Legitiem belang, om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook

De gegevens worden bewaard gedurende 2 jaar na het antwoord.

Klant

Bestellingsgegevens

 • Contactgegevens, namelijk Naam, Voornaam, E-mailadres, Facturatie of Leveradres;
 • Details in verband met transactieverrichtingen zoals tijdstip van betaling, enz.;
 • De aangekochte waardebon(nen) (in geval van een gepersonaliseerd waardebon-kaartje: ook de details van die personalisatie).

De bron van de transactiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u via onze Website een Tukadoo cadeaubon koopt.

Deze gegevens kunnen worden verwerkt voor het leveren van de gekochte cadeaubonnen en het bijhouden van een goede administratie van de transacties.

 • Uitvoering van een contract tussen u en ons.
 • Op uw verzoek, het nemen van stappen om een dergelijke contract aan te gaan.

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens nog voor zeven jaar bewaard om aan de wettelijke verplichting te voldoen (fiscale verplichting).

Klant

Geregistreerde Handelaar

Bezoeker

Nieuwsbriefgegevens (direct marketing):

 • Voornaam;
 • Familienaam;
 • E-mailadres.

De bron van de nieuwsbriefgegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u inschrijft voor de nieuwsbrief.

De nieuwbrief-gegevens worden verwerkt om u nieuwsbrieven van Tukadoo+ te verzenden (om u o.a. in te lichten over een nieuwe handelaar-partner, speciale gelegenheden en promoties), waarvoor u toestemming heeft gegeven. U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link “uitschrijven” in de betreffende e-mail of door een andere actie die daarin wordt beschreven.

 • Toestemming

Uw gegevens worden verwerkt totdat u zich afmeldt.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (zoals de fiscale wetgeving). Onverminderd bovenstaande kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit nodig zou zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten.

Bovendien kunnen wij (intern) persoonsgegevens bijhouden van gebande leden (Geregistreerde Handelaars) die ons vertrouwen ernstig hebben geschaad en ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan onze gedragsregels die beschreven zijn in onze [platformvoorwaarden of algemene voorwaarden]. Wij baseren ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang: voorkomen van fraude, strafbare feiten en wangedrag. De lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep personen binnen ons bedrijf.

3.2 Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstvoering. In dit geval zullen wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons.

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. live chat op de Website);
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bijv. order picking, levering, etc.);
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

4. Hoe verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden (niet zijnde verwerkers) voor welke doeleinden dan ook, behoudens de volgende uitzonderingen.

In sommige omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen als wij betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

5. Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de "EER" bestaat uit alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze staan bekend als "derde landen" en hebben mogelijk minder strenge wetten op het gebied van gegevensbescherming dan die in de EER. Dit betekent dat wij extra stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig en betrouwbaar worden behandeld als in de EER.

Wij gebruiken specifieke contracten met externe derden die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (ook wel bekend als de Standard Contractual Clauses: SCC) voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. De SCC’s garanderen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens als die welke in het kader van het AVG zou gelden. Daarnaast worden aanvullende maatregelen genomen om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Europese Commissie.

6. Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons via info@tukadoo.be.

Wij zullen op uw verzoek reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Normaal gesproken streven wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

6.1 Het recht op inzage

U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

6.2 Het recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten vervolledigen.

6.3 Het recht om te wissen (« recht op vergetelheid »)

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (de AVG);
 • de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is:

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons rust; of
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

6.4 Het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om gewichtige redenen van algemeen belang.

6.5 Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen Wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij Wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen Wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

Verder heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

6.6 Het recht op gegevensportabiliteit

Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op:

(a) toestemming;

(b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst sluit; of

(c) deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd,

hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

6.7 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). In Nederland is de toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Betrokkenen uit andere lidstaten hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun eigen nationale toezichthoudende autoriteit. Voor een overzicht van de contactgegevens van deze autoriteiten, klik op deze link.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV DEN HAAG

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

6.8 Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.